• AKZENT Hotel Schranne im Frühjahr

Gegevensbescherming

Privacyverklaring

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een helder overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Uitgebreide informatie over het onderwerp privacy kunt u vinden in onze privacyverklaring die onder deze tekst staat.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De website-exploitant verwerkt de gegevens op deze website. Zijn contactgegevens kunt u vinden in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats verzameld, omdat u ze aan ons doorgeeft. Het kan hierbij bijv. gaan om gegevens die u in een contactformulier heeft ingevuld.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het websitebezoek). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld, zodat wij een foutloze website beschikbaar kunnen stellen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikspatroon.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om kosteloze informatie te ontvangen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om te verzoeken om rectificatie, afscherming of wissing van deze gegevens. Indien u hierover of over andere zaken omtrent het onderwerp privacybescherming vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat vermeld. Bovendien heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen bij de toezichthoudende autoriteit.

U heeft ook het recht om onder bepaalde voorwaarden te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details hierover kunt u vinden in de privacyverklaring onder „Recht op beperking van de verwerking“.

Analysetools en tools van andere aanbieders

Bij het bezoeken van onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt doorgaans anoniem; het surfgedrag kan niet worden herleid tot uw persoon. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of haar voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover kunt u vinden in de volgende privacyverklaring.

Tegen deze analyse kunt u bezwaar maken. Over de bezwaarmogelijkheden zullen wij u in deze privacyverklaring informeren.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring.

Wanneer u gebruikmaakt van deze website, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Er staat ook in hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan opleveren. Een 100% bescherming van gegevens tegen de toegang van derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van deze website is:

Hotel – Gasthaus SCHRANNE Familie Meinold e.K.
Eigenaar: Volker-Markus Meinold
Schrannenplatz 6
91541 Rothenburg ob der Tauber, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 9861 9550-0
E-mail: info@hotel-schranne.de

Verantwoordelijk is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadressen e.d.).

Wettelijk verplichte functionaris gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris gegevensbescherming ingehuurd.

Jennifer Ladiges
Schrannenplatz 6
91541 Rothenburg ob der Tauber, Duitsland

Telefoon: +49 (0) 9861 9550-0
E-mail: info@hotel-schranne.de

Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 VAN DE AVG)

Als de gegevensverwerking op basis van art. 6 lid 1 punt e) of f) van de AVG plaatsvindt, heeft u op elk moment het recht om vanwege redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; dit geldt ook voor profilering die is gebaseerd op deze bepalingen. De desbetreffende wettelijke basis waarop de verwerking rust, kunt u lezen in deze privacyverklaring. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet meer verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient voor vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte (bezwaar conform art. 21 lid 1 van de AVG).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel direct marketing heeft u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering die gerelateerd is aan dergelijke direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vanaf dat moment niet meer gebruikt voor doeleinden van direct marketing (bezwaar conform art. 21 lid 2 van de AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

In het geval van een inbreuk op de AVG hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk verblijven, zij hun werkplek hebben of waar de vermeende inbreuk is begaan. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbare, machineleesbare vorm te verkrijgen of aan derden over te dragen. Uw gegevens worden, indien u dat wenst, rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld bestellingen of vragen die u aan ons als website-exploitant stuurt, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u herkennen aan het verspringen van de adresbalk van “http://” naar “https://” en aan het sloticoontje in uw browserbalk.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

Informatie, afscherming, wissing en rectificatie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u op elk moment het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers daarvan, het doel van de gegevensverwerking en evt. het recht op rectificatie, afscherming of wissing van deze gegevens. Indien u hierover of over andere zaken omtrent het onderwerp persoonsgegevens vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat in het colofon staat vermeld.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u op elk moment contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig plaatsvond/plaatsvindt, kunt u in plaats van het uitwissen van de persoonsgegevens de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
 • Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, heeft u het recht om in plaats van de wissing om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.
 • Indien u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21 lid1 van de AVG moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang niet vaststaat wiens belangen zwaarder wegen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag ervan, slechts worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de colofonplicht gepubliceerde contactgegevens ten behoeve van het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van de webpagina's behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in geval van de ongevraagde toezending van reclamemateriaal, vooral in de vorm van spammails.

3. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De websites maken deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden achtergelaten en die uw browser opslaat.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „session cookies“. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie krijgt over het plaatsen van cookies, dat u cookies alleen afzonderlijk toestaat, dat u cookies in bepaalde gevallen of in zijn geheel weigert en dat de cookies automatisch worden gewist als de browser wordt afgesloten. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat deze website minder goed werkt.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatie of voor het bieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. het winkelmandje) worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch storingsvrij en zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de websites verzamelt de informatie die uw browser automatisch aan ons doorgeeft en slaat deze automatisch op in zogenaamde serverlogbestanden. Dit zijn:

 • browsertype en -versie;
 • gebruikt besturingssysteem;
 • referrer-URL;
 • hostnaam van de bezoekende computer;
 • tijdstip van de serveraanvraag;
 • IP-adres;

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang om zijn website technisch foutloos weer te geven en te optimaliseren, hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contactformulier

Wanneer u vragen stelt via ons contactformulier, zullen uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daarin ingevulde contactgegevens bij ons worden opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en om vervolgvragen te kunnen beantwoorden. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de ingevulde gegevens op het contactformulier vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a van de AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de herroeping heeft plaatsgevonden.

De gegevens die u op het contactformulier heeft ingevuld, bewaren wij tot u ons verzoekt ze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. nadat uw aanvraag is afgehandeld). Wettelijke verplichte bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze noodzakelijk zijn voor het aangaan, inhoudelijk organiseren of wijzigen van rechtsverhoudingen (bestandsgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 punt b van de AVG waarin de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst wordt toegestaan. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens via de gebruikmaking van onze webpagina's (gebruiksgegevens) alleen indien dit noodzakelijk is om de gebruiker de dienst te laten gebruiken of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden gewist na afhandeling van de opdracht of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverminderd van kracht.

Doorgifte van gegevens bij het afsluiten van een overeenkomst met betrekking tot diensten en digitale content.

Wij geven persoonsgegevens alleen aan derden door als dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking.

Een verdergaande doorgifte van gegevens vindt niet c.q. alleen dan als u voor de doorgifte uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Een doorgifte van uw gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld ten behoeve van reclame, vindt niet plaats.

Juridische basis voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 punt b van de AVG waarin de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of het nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst wordt toegestaan.

4. Social media

Facebook-plugins ('like'- & 'delen'-knop)

Op onze webpagina's zijn plugins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de 'like'-knop ('vind ik leuk') op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Als u onze webpagina's bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebookserver tot stand gebracht. Facebook ontvangt langs deze weg de melding dat u met uw IP-adres onze website heeft bezocht. Als u op de 'like'-knop van Facebook klikt terwijl u in uw Facebookaccount bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Facebookprofiel linken. Daardoor kan Facebook het bezoek van onze pagina's aan uw gebruiksaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's niet op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de Verklaring inzake gegevensbescherming van Facebook onder: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Als u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, moet u uitloggen uit uw Facebook-gebruikersaccount.

Het gebruik van de Facebook-plugin vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De exploitant van de website heeft gerechtvaardigd belang bij en zo groot mogelijke zichtbaarheid op social media.

5. Analysetools en advertenties

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies“. Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookies wordt verzameld over uw gebruik van deze website, wordt normaliter aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

Het opslaan van cookies van Google Analytics en het gebruik van de analysetool gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikspatroon om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimiseren

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimiseren geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst ingekort voor hij wordt verzonden naar de VS. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS verzonden en daar vervolgens ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de websitebeheerder andere diensten te verschaffen die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verstuurd, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door dit in te stellen in uw browser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt bovendien de registratie en verwerking door Google voorkomen van informatie die met behulp van cookies wordt verzameld en gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) door het downloaden en installeren van de browser plug-in die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen de registratie van gegevens

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens registreert door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst die de registratie van uw gegevens bij volgende bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang van Google Analytics met gebruikersgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Gegevensverwerking in opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst tot gegevensverwerking in opdracht afgesloten en handelen bij het gebruik van Google Analytics volledig conform de strenge richtlijnen van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming.

Duur van de opslag

Gebruikers- en resultaatgegevens die gekoppeld zijn aan cookies, herkenning van gebruiker (bijv. user ID) of advertentie ID's (bijv. DoubleClick cookies, Android-advertentie-ID) en bij Google zijn opgeslagen, worden na 14 maanden geanonimiseerd ofwel gewist. Details hierover kunt u vinden via de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. Google Ads is een online-advertentieprogramma van Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van het zogenaamde Conversion Tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de Conversion Tracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en zijn niet bedoeld voor de persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke klant van Google AdWords krijgt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden achterhaald. De met behulp van de Conversion-cookies verzamelde informatie is bedoel voor het aanmaken van Conversion-statistieken voor AdWords-klanten, die Conversion Tracking als methode hebben gekozen. De klanten ontvangen informatie over het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina werden doorgestuurd die van een Conversion Tracking-tag waren voorzien. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet betrokken wilt worden bij de tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan door het cookie van de Google Conversion Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen eenvoudig deactiveren. U wordt vervolgens niet meer in de statistieken van de Conversion Tracking opgenomen.

Het opslaan van cookies van Google Analytics en het gebruik van de analysetool gebeurt op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruikspatroon om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u informatie krijgt over het plaatsen van cookies, dat u cookies alleen afzonderlijk toestaat, dat u cookies in bepaalde gevallen of in zijn geheel weigert en dat de cookies automatisch worden gewist als de browser wordt afgesloten. Als u cookies uitschakelt, kan het zijn dat deze website minder goed werkt.

6. Plugins en tools

Google webfonts

Deze website maakt voor de consistente weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde webfonts die worden aangeboden door Google. Bij het oproepen van een website laadt uw browser de benodigde web fonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Daardoor wordt Google op de hoogte gesteld dat onze website via uw IP-adres is opgeroepen. Het gebruik van Google web fonts is in het belang van een consistente en aansprekende weergave van onze website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 lid 1, punt f van de AVG.

Indien uw browser web fonts niet ondersteunt, zal uw computer een standaard lettertype gebruiken.

Meer informatie over Google web fonts kunt u vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze website gebruikt via een API de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aansprekende weergave van onze website en om te zorgen dat de locaties die op onze website staan aangegeven eenvoudig vindbaar zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6 lid 1, punt f van de AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google reCAPTCHA

Wij maken gebruik van "Google reCAPTCHA" (hierna: "reCAPTCHA") op onze webpagina's. Aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de invoer van gegevens op onze website (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een automatisch programma plaatsvindt. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kernmerken. De analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website opent. Voor de analyse beoordeelt reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, duur van het websitebezoek of door de gebruiker gedane muisbewegingen). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses vinden in zijn geheel op de achtergrond plaats. Websitebezoekers krijgen geen melding dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 punt f van de AVG. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het beveiligen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik door geautomatiseerde gegevenslekken en tegen spam.

Meer informatie over Google ReCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Gebruik van de online boekingstool DIRS21 van TourOnline AG

Onze website maakt ten behoeve van het online boeken van verblijf en andere reisproducten, evenals het beantwoorden van vragen, gebruik van de online boekingstool DIRS21 (hierna: “OBT”) van de Fa. TourOnline AG, Borsigstraße 26, 73249 Wernau, Duitsland (www.dirs21.de, hierna: “TOAG”). In het kader van de OBT verwerkt de TOAG de gegevens als verantwoordelijke. De informatie en bepalingen m.b.t. gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van de TOAG over OBT, die u op elk moment vanaf OBT kunt openen of onder www.dirs21.de/datenschutz kunt bekijken.

Fotocredits

 • Hotel Wellness: © Aktivvital.info – vriendelijk ter beschikking gesteld door Christian Dänzer, M.A.
 • Nieuws: © drubig-photo – Fotolia.com
 • Arrangementen: © Daniel Ernst – Fotolia.com
 • Stadrondleiding – Bilder: © vriendelijk ter beschikking gesteld door George Lehle
 • Verscheidene foto’s onder het menupunt “Vrije tijd”: © vriendelijk ter beschikking gesteld door Regina Bremm van Romantisch Franken
 • Wellness – Aquellabad, uitstapjes – Bäuerlintoren, Funpark Playmobil, Gotthardbahn: © vriendelijk ter beschikking gesteld door Regina Bremm van Romantisch Franken
 • Versch. foto’s onder de menupunten “Vrije tijd” en “Bezienswaardigheden”: © Rothenburg Tourismus Service/Bichler
 • Versch. foto’s van Rothenburg: ©Rothenburg Tourismus Service
 • Locatie & route hoofd foto: © vriendelijk ter beschikking gesteld door Georg Reifferscheid van Happy Ballooning
 • Motorfoto: Flickr.com (cc) this.is.seba http://www.flickr.com/photos/sebadorn/3472071856/
 • Arrangementen – Theater / Topplertheater: © vriendelijk ter beschikking gesteld door Topplertheater e.V. “Kulturforum Rothenburg e.V.” en © Rolf Diba
 • Versch. Foto’s van Rothenburg en omgeving: © vriendelijk ter beschikking gesteld door de fam. Schmitz van de Rothenburger Fotoclub
 • Christine Siracusa

Ihr Weg nach Rothenburg

Hier liegt Rothenburg ob der Tauber
Bild Gallerie